Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky společnosti DAVÍDEK s.r.o.

Provozovatel obchodu: DAVÍDEK s.r.o.

Sídlo společnosti: Trutnov, Horská 144, 541 02

IČ: 25915428

DIČ: CZ25915428

 

PRODEJ KONEČNÉMU SPOTŘEBITELI – MALOOBCHODOBCHODNÍ PODMÍNKY

Tento internetový obchod realizuje drobný prodej konečnému spotřebiteli. Objednané zboží je standardně zasíláno přepravní službou s následujícími možnými způsoby platby:
* dobírkou
* hotově ... po dohodě v sídle naší firmy při převzetí zboží

V případě, že zákazník požaduje větší množství zboží pro svoji obchodní činnost, je třeba, aby se spojil s obchodním oddělením DAVÍDEK s.r.o.. Kontaktní informace naleznete v sekci Kontakt.

NÁKUPNÍ ŘÁD

Veškeré uvedené ceny jsou včetně DPH 21%.
Na objednávce uvádějte:
* jméno a příjmení
* dodací adresu
* telefonní, faxové a e-mailové spojení
* jméno kontaktní osoby
* objednací kód (nebo přesný název zboží, rozměr a barvu), dezén, případně výšivku a požadované množství zboží

Naše společnost ručí za dodávku do okamžiku předání zboží prvnímu přepravci. Objednávky zasílejte přímo z internetového obchodu, e-mailem nebo poštou. Telefonické objednávky nepřijímáme. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem DAVÍDEK s.r.o.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

V případě zaslání zboží na dobírku účtujeme poštovné a balné ve výši 100,- Kč vč. DPH za každý balík plus jednorázově doběrečné ve výši 80,- Kč vč. DPH.

Pro zahraniční zákazníky budou přepravní podmínky sjednány individuálně.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@davidek.cz.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 2 se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí o svém rozhodnutí prodávajícího informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu nebo e-mailu) doloženého prodejním dokladem. Prodávající potvrdí obratem přijetí tohoto oznámení. Toto oznámení je nutné odeslat před uplynutím příslušné lhůty. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 2. vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od přijaté informace o odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a po obdržení vraceného zboží a to bezhotovostně na účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Toto započtení musí oznámit kupujícímu, kdy kupující svůj nesouhlas s jednostranným započtením může vyslovit do 15 dnů od doručení oznámení do sféry vlivu kupujícího.

6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající převezme zpět pouze zboží nepoškozené a neprané. Zásilky odeslané prodávajícímu dobírkou, nebudou prodávajícím převzaty.

Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že při převzetí zboží nemá vady:

1. Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

2. Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

4. Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6. Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného dokladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.

8. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy byl spotřebitelem oznámen výskyt vady (vada byla vytknuta) a bylo uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci u prodávajícího a vadné zboží bylo zároveň předáno prodávajícímu k posouzení. Bez možnosti posouzení vady prodávajícím nemůže být reklamace přijata.

9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

10. Kupující je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu vady dozvěděl nebo dozvědět měl nebo mohl. Kupující v případě reklamace prokáže nákup zboží předložením faktury, Kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky. Pokud není kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem, a to např. svědectvím, výpisem ze spotřebitelova bankovního účtu nebo odkazem na interní údaje prodávající ohledně uskutečnění prodeje.

11. Pakliže je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující dle své volby oprávněn uplatnit:

- nárok na bezplatné odstranění vady opravou,

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti

- přiměřenou slevou z kupní ceny

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy kupujícím

Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Možnost změny provedené volby bez souhlasu prodávajícího připadá v úvahu pouze tehdy, požádal-li kupující o opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny dle § 2107 a násl. Občanského zákoníku. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

12. Reklamované zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté, neopotřebené, neprané a musí být kompletní.

13. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout v co nejkratší době a o řešení kupujícího informovat. Pokud je nutné odborné posouzení, prodávající o této skutečnosti musí kupujícího neprodleně informovat.

14. Reklamaci, včetně odstranění vad vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů od řádného uplatnění reklamace. To neplatí, pokud se písemně smluvní strany dohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako v případě podstatného porušení smlouvy.

15. Prodávající bude kupujícího o vyřízení reklamace informovat prostřednictvím e-mailové nebo korespondenční adresy, kterou uvede kupující v objednávkovém formuláři či v průběhu reklamace.

16. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

17. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke spotřebitelskému sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na vyřešení mimosoudní cestou.

OSOBNÍ ÚDAJE

GDPR - Prohlášení o nakládání s osobními údaji dle evropského nařízení č. 2016/679 z 27.04.2016.

Firma DAVÍDEK s.r.o. Horská 144, 541 02 Trutnov prohlašuje:

jako organizace nakládající při své činnosti s osobními údaji fyzických osob je seznámena s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 z 24.04.2016, týkající se ochrany osobních údajů fyzických osob a jejich volného pohybu a tyto zásady ve své praxi plně aplikuje.

Osobní údaje fyzických osob zpracováváme jen k zákonem připuštěným účelům. Naše webové stránky nemají rozesílač nabídek.

Soubory COOKIES naše firma používá pouze krátkodobé, které jsou nutné pro funkčnost webu, ne pro sběr dat uživatelů. Údaje z našeho „session cookie“ využívá pouze prohlížeč a to jen po dobu jeho otevření.

DOTAZY

Pokud budete mít nějaké dotazy, prosím obraťte se na naše zákaznické oddělení na tel.: 499 733 390 nebo zašlete e-mail na adresu davidek@davidek.cz.